Fysiotherapie en Manuele therapie Van Hoof

Prognostische factoren voor lage rugpijn

Er is veel onderzoek gedaan naar prognostische factoren. Ook deze factoren kunnen we weer verdelen in verschillende subcategorieën. Bijvoorbeeld mentale status van de rugpijn patiënt, werkgerelateerde factoren of individuele factoren.

Let op, prognostische factoren zijn niet altijd gelijk aan risico factoren. Een prognostische factor betreft een factor op het moment dat de rugpijn er al is en een risicofactor is een factor welke de kans verhoogt om rugpijn te krijgen.

Aan rugpijn gerelateerde factoren

 • Hoge mate van beperking in de activiteiten.
 • Duur van de rugpijn. Hoe langer de rugpijn aanwezig is hoe moeizamer het verder te verwachten herstel is.
 • Uitstralende pijn in bijvoorbeeld het been.
 • Wijdverspreide pijn. Simpel gezegd, hoe kleinere de plek is waar de rugpijn zich bevindt, hoe gunstiger.

Individuele factoren

 • Oudere leeftijd.
 • Slechte algemene gezondheidstoestand. Denk hierbij aan een te hoog BMI, roken en/of een passieve leefstijl.

Psychosociale factoren

 • Psychologische en psychosociale stress
 • Pijn gerelateerde angsten. (zoals u op dag 3 heeft kunnen lezen is het vertrouwen van de patiënt in een goed herstel dus zeer belangrijk.
 • Depressieve klachten.
 • Somatisatie (een psychisch of emotioneel probleem uit zich in een lichamelijk probleem; in dit geval lage rugpijn)

Werkgerelateerde factoren

 • Slechte relaties met collega’s
 • Zware fysieke taakeisen

(bron: KNGF richtlijn)

Een aantal belangrijke prognostische factoren zijn gebruikt om een vragenlijst te ontwikkelen, genaamd de ‘Start Back Screening Tool’. De Start Back Screening Tool is een prognostisch meetinstrument, die patienten onderverdeeld in drie groepen, laag-, middelmatig of een hoog-risico groep. Naar gelang in welke groep de patiënt ingedeeld wordt, kan een uitspraak gedaan worden over de duur en aard van het herstel.

In het onderstaande plaatje vindt u een voorbeeld van de Start Back Screening Tool zoals deze in de praktijk gehanteerd wordt. In het tweede plaatje ziet u dat aan de hand van een totaalscore een indeling wordt gemaakt naar gelang het risicoprofiel.

Deze indeling is de uiteindelijke leidraad die gekozen wordt voor het te volgen behandelplan c.q. traject. Belangrijk om toe te voegen is dat de ‘hoog risico’ niet betekend dat u uiteindelijk ook daadwerkelijk chronische klachten ontwikkeld, maar geeft weer dat de duur van de rugklachten langer kunnen bestaan dan in een ‘laag risico’ groep.

Bovenstaande is onderzocht bij een grootte groep patienten en blijkt zeer effectief te werken binnen de praktijk.

Deze vragenlijst is een belangrijk uitgangspunt in de zorgplannen welke wij hanteren binnen fysio- manuele therapie van Hoof. Deze zorgplannen worden in Nederland gebruikt door de PLUS-praktijken welke bij Fysiotopics zijn aangesloten. Wij zijn trots als praktijk fysiotherapie Van Hoof om hier deel van te mogen uitmaken.